Bursa 2

55 625 65 60

pn. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

bs2@elblag.eu

Napisz do nas

Sekretariat: pn. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

Przepisy wewnętrzne

I. Cele i zadania bursy

 1. Najważniejszym celem bursy jest stworzenie wychowankom warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację następujących zadań:
  • zastępowanie wychowankom w dużym stopniu domu rodzinnego;
  • wspomaganie i pogłębianie funkcji dydaktyczno – wychowawczej szkoły;
  • kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i obywatelskich wychowanek;
  • zapewnienie wychowankom właściwych warunków wypoczynku;
  • troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanek.

 

II. Organy bursy

 1. Organami wspomagającymi dyrektora są:
  • Rada Pedagogiczna
 2. W skład Rady Pedagogicznej Bursy wchodzą nauczyciele zatrudnieni w bursie.
 3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor bursy, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady.
 4. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planu pracy;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów;
  • systematyczne kontrolowanie wyników nauczania i promocji wychowanek.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

 

III. Rada Wychowanków – Młodzieżowa Rada Bursy

 1. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach.
 2. W skład Młodzieżowej rady Bursy wchodzą:
  • przewodnicząca
  • zastępca
  • przewodniczące sekcji
  • grupowe
 3. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem.

 

IV. Prawa wychowanki

 1. Zgłaszać dyrektorowi, wychowawcom lub innym pracownikom bursy uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw wychowanek.
 2. Znać rozkład dnia oraz regulamin bursy:
  • Pory posiłków:
   Śniadanie – 6.15 – 8.00
   Obiad – 14.00 – 16.00 (ew. po godz. 16.00 po uprzednim zgłoszeniu)
   Kolacja – 18.30 – 19.15
 3. Mieć zapewnione właściwe warunki do nauki własnej:
  • Nauka własna trwa:
   w godz. 16.30 – 18.30
   Po godz. 22:00 nauka odbywa się wyłącznie w świetlicach.
 4. Czas wolny wykorzystać dowolnie na pełny wypoczynek:
  • Czas wolny trwa:
   w dni powszednie w godz. 18.30 – 20.30
   w niedzielę do godz. 21.00
 5. Uczestniczyć w uroczystościach i imprezach korzystając z pomieszczeń i sprzętu jakim dysponuje bursa.
 6. Brać udział w pokazach, prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
 7. Korzystać ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń służących poprawie wygody życia (przyjmować gości w świetlicach za zgodą wychowawcy, w czasie: przed nauką własną i po kolacji do godz. 20:00).
 8. Uczestniczyć w układaniu jadłospisów dekadowych.
 9. Jawnie wyrażać opinie dotyczące bursy.
 10. Mieć zapewnione poszanowanie godności osobistej w sprawach prywatnych i koleżeńskich.

 

V. Obowiązki wychowanki

 1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, jak najefektywniej wykorzystać czas nauki własnej.
 2. Przestrzegać norm współżycia w grupie, dbać o miłą atmosferę w pokoju.
 3. Przestrzegać harmonogramów zajęć w bursie.
 4. Czynnie uczestniczyć w realizacji zadań na rzecz własnej grupy i bursy, angażować się w prace sekcji.
 5. Udzielać współmieszkankom pomocy koleżeńskiej w zakresie nauki.
 6. Utrzymywać czystość pomieszczeń, zmieniać obuwie oraz dbać o estetykę wnętrz i porządek wokół bursy.
 7. Brać udział w samoobsługowych czynnościach w stołówce.
 8. Być obowiązkową przy pełnieniu dyżurów w pokoju, świetlicy, kuchence i portierni.
 9. Dokonywać drobnych napraw, wykonywać ozdoby i urządzenia służące dobru bursy.
 10. Współpracować z Młodzieżową Radą Bursy, wspierać jej działania nowymi pomysłami, służącymi podniesieniu poziomu imprez i uroczystości.
 11. Okazywać szacunek wychowawcom oraz innym pracownikom bursy.
 12. Pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, wulgarności i zarozumialstwa; szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
 13. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz bursy i najbliższego środowiska.
 14. Godnie i kulturalnie zachowywać się w bursie, poza nią, nie palić papierosów, nie pić napojów alkoholowych, nie używać narkotyków.
 15. Regularnie uiszczać opłatę za bursę (do 10 – tego każdego miesiąca).

 

VI. Nagrody

 1. Wychowanki wyróżniające się wzorowym zachowaniem i aktywną postawą w pracy społecznej mogą być wyróżnione i nagrodzone następującymi formami:
 • pochwałą na forum grupy;
 • wyróżnieniem na apelu przez dyrektora bursy;
 • nagrodą rzeczową;
 • bonem upominkowym;
 • dyplomem;
 • listem pochwalnym skierowanym do rodziców wychowanki;
 • finansowaniem przez bursę uczestnictwa w imprezach kulturalnych i edukacyjnych (bilety do kina, teatru, muzeum, na koncert, lodowisko, pływalnię itp.).

 

VII. Kary

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu bursy, lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków wychowanka może być ukarana:
 • upomnieniem wychowawcy grupy;
 • naganą wychowawcy grupy;
 • naganą dyrektora bursy;
 • warunkowym pozostawieniem w bursie (na określonych warunkach przez określony okres czasu);
 • relegowaniem wychowanki z bursy z powiadomieniem rodziców (a w uzasadnionych wypadkach także szkoły).

Decyzję o usunięciu wychowanki z bursy na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Bursy podejmuje dyrektor bursy.

Skip to content