JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

Statut PDF Print E-mail

 

S T A T U T
BURSY SZKOLNEJ NR 2
W ELBLĄGU
ul. Pułaskiego 1A


Podstawa prawna:

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja 2011 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. Nr 109, poz. 631/.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. Nr 52 poz. 466/

I. TWORZENIE I ZADANIA

 

§1

1. Bursa Szkolna Nr 2 jest placówką publiczną przeznaczoną dla dziewcząt, uczennic szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Siedziba Bursy mieści się w Elblągu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 1a.
3. Organem prowadzącym Bursę jest Miasto Elbląg.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
5. Bursa jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
6. W przypadku wolnych miejsc do bursy mogą być również przyjmowane uczennice gimnazjów, szkół policealnych, pomaturalnych oraz studentki do 24 roku życia.

§2

1. Podstawowym zadaniem bursy jest stworzenie takich warunków pobytu i nauki w placówce, aby w sposób optymalny zabezpieczyć potrzeby i prawa przebywających w niej wychowanek.
2. Do zadań bursy w szczególności należy:
1) w zakresie opieki wychowawczej:
a) wyrabianie zaradności życiowej wychowanek, rozwijanie samodzielności i samorządności;
b) kształtowanie postawy obywatelskiej i zaangażowanej postawy wobec problemów kraju;
c) rozwijanie samorządnej działalności wychowanek;
d) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych,
2) w zakresie pomocy wychowankom w nauce:
a) zapewnienie właściwych warunków do nauki;
b) rozwijanie samopomocy koleżeńskiej - tworzenie punktów konsultacyjnych w ramach sekcji nauki;
c) budzenie pozytywnej motywacji uczenia się;
d) wdrażanie do wykorzystywania w nauce technologii i informacyjnej i nowych technik uczenia się;
3) w zakresie rozwijania zainteresowań wychowanek:
a) tworzenie warunków właściwego wykorzystania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanek poprzez udział w sekcjach działających na terenie bursy;
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4) w zakresie opieki zdrowotnej:
a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznego pobytu przez całą dobę;
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych i stała troska o zdrowie wychowanek;
c) kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanek;
3. Zadania określone w § 2 ust.2 pkt 1 ,2 ,3 są realizowane we współpracy:
1) ze szkołami, do których uczęszczają wychowanki,
a) kontakty z wychowawcami i pedagogami szkolnymi;
2) rodzicami (prawnymi opiekunami wychowanek)
a) kontakty indywidualne doraźne;
b) zebrania ogólne;
c) korespondencja pisemna;
d) kontakty telefoniczne.

II. ORGANY BURSY

 

§3

1. Organami Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
2.Organem społecznym Bursy są:
1)Młodzieżowa Rada Bursy

§4

1. Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu w szczególności:
1) kieruje działalnością Bursy i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Bursy,
6) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanek
7) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
2. Dyrektor Bursy może, w drodze decyzji, skreślić uczennicę z listy wychowanek bursy w uzasadnionych przypadkach określonych w Statucie Bursy - na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bursie nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Bursy,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom bursy,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
4) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników nie będących nauczycielami.
4. Dyrektor Bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, przedstawicielami rodziców i Młodzieżową Radą Bursy.

§5

1. Rada Pedagogiczna bursy jest kolegialnym organem, którego głównym celem jest kierowanie placówką w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) wychowawcy bursy,
2) z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej: nauczyciele szkół, do których uczęszczają wychowanki, pracownicy administracji i obsługi bursy, przedstawiciele Młodzieżowej rady Bursy i przedstawiciele rodziców.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Bursy szkolnej Nr 2 jest Dyrektor Bursy.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w połowie roku szkolnego i pod koniec każdego roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 5.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Bursę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także wychowawców i innych pracowników Bursy.
10. Zadania Rady Pedagogicznej Bursy to:
1) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,
2) inicjowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej,
3) okresowe i roczne analizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz gospodarczej Bursy, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności,
4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
5) współpraca z rodzicami, szkołami i opiekunami wychowanek.
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania planu pracy opiekuńczo-wychowawczej Bursy na dany rok szkolny,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz Programu Profilaktyki w Bursie,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Bursy,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy mieszkanek Bursy,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Statutu Bursy lub jego zmiany. 
12. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) zmiany organizacyjne w pracy placówki, jeśli mają one charakter trwały,
2) wnioski dyrektora o przyznawanie odznaczeń, nagród i innych form uznania,
3) wnioski o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w placówce.
13. Opinia w sprawie pracy Dyrektora Bursy wyrażana jest przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały podejmowanej w drodze głosowania.

§ 6

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
2. Dyrektor Bursy wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Bursę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bursę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§7

1. Rada Pedagogiczna Bursy ma prawo wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie dyrektora.

§8

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest książka protokołów, opieczętowana, przesznurowana i podpisana przez Dyrektora Bursy.
3. Książkę protokołów Rady Pedagogicznej Bursy należy udostępnić na terenie placówki wychowawcom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionych w organach nadzorujących Bursę oraz upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego.

§9

1. W Bursie działa Zespół Wychowawczy powołany jest przez dyrektora Bursy
2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:
1) Dyrektor Bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący Zespołu,
2) wychowawcy,
3) w miarę potrzeb i możliwości  pedagog szkolny lub psycholog oraz inni specjaliści.
3. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:
1) okresowa ocena sytuacji wychowanek,
2) diagnozowanie bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych,
3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu,
4) doskonalenie umiejętności wychowawczych kadry pedagogicznej.

§10

1. Wychowanki Bursy tworzą samorząd - podstawowym organem samorządu Bursy jest grupa wychowawcza.
2. Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie zarząd samorządu grupy, w skład którego wchodzą:
1) przewodnicząca,
2) zastępca,
3. Zarząd samorządu grupy wybierany jest w wyborach jawnych bezpośrednich na początku każdego roku szkolnego na okres 1 roku.
4. Zarząd samorządu grupy tworzy 3 stałe sekcje:
1) sekcja nauki,
2) sekcja kulturalno-oświatowa,
3) sekcja higieniczno-porządkowa.
5. Zarząd samorządu grupy realizuje zadania określone regulaminem Bursy.
6. Zarząd samorządu wychowanek bursy funkcjonuje jako: Młodzieżowa Rada Bursy.
7. Młodzieżowa Rada Bursy wybierana jest w wyborach powszechnych tajnych bezpośrednich na początku roku szkolnego na okres 1 roku.
8. W skład Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych (grupowe) oraz przewodniczące poszczególnych sekcji.
9. Młodzieżowa Rada Bursy wybiera spośród siebie:
1) przewodniczącego,
2) zastępcę.
10. Młodzieżowa Rada Bursy tworzy stałe sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w bursie.
11. Zadania Młodzieżowej Rady Bursy:
1) Udział w planowaniu i realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych Bursy oraz pracy grupy wychowawczej.
2) Udział przedstawicieli wychowanek w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem zgłaszania postulatów.
3) Współudział w opracowaniu regulaminów porządkujących wewnętrzne życie Bursy.
4) Troska o stan estetyczny Bursy i jej otoczenie. 
12. Młodzieżowa Rada Bursy konsultuje i uzgadnia program swej działalności z Dyrektorem Bursy. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej za I semestr i na zakończenie roku przedstawia sprawozdanie ze swej działalności.
13. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy na zaproszenie przewodniczącego rady uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgłaszając postulaty w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej Bursy, wnioski o nagrody, wyróżnienia i kary.
14. Opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy jest wyznaczony wychowawca.

§11

1. W przypadku, gdy w Bursie nie została utworzona Rada bursy, Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Bursy zasięga opinii przedstawicieli rodziców i samorządu wychowanek.

§12

1. Organy Bursy zobowiązane są do ścisłej współpracy w zakresie swoich kompetencji.

§13

1. Wszelkie sprawy kompetencyjne pomiędzy organami Bursy rozstrzyga Dyrektor Bursy.
2. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, Dyrektor powołuje komisję do rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Bursy.
3. W skład tej komisji wchodzą 3 osoby wybrane spośród:
1) pracowników pedagogicznych - 2 osoba
2) pracowników administracyjnych - 1 osoba.
4. Jeżeli jedną ze stron w sporze jest dyrektor Bursy i strony nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzygnięcie konfliktu należy do organu prowadzącego i nadzorującego.

§14

1. Wszystkie organy funkcjonujące na terenie Bursy zapewniają swobodną wymianę poglądów poprzez nauczycieli, rodziców i wychowanków.
2. Dotyczy to przekonań religijnych i politycznych, pod warunkiem, że nie dotyka to godności innych osób, co do ich przekonań.

III. ORGANIZACJA

 

§15

1. Bursa realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii zimowych, letnich i przerw świątecznych (terminy określają przepisy w sprawach organizacji roku szkolnego).
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Bursie realizowane są od godziny 17.00 w niedzielę do godziny 22.00 w piątek.
3. Bursa posiada pokoje mieszkalne wyposażone w sprzęt podstawowy:tapczany, szafy, szafki nocne, stoły, krzesła, kołdry, poduszki, koce, pościel.
4. Bursa posiada pomieszczenia do zajęć, wypoczynku i nauki.
5. Bursa posiada zaplecze sanitarno-higieniczne: łazienki, toalety.
6. Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku wykonują pracownicy obsługi.
7. Sprzątanie pokoi wykonuje zamieszkująca je młodzież.
8. Młodzież pełni też dyżury porządkowe, zgodnie z miesięcznym harmonogramem:
a) od poniedziałku do czwartku - w stołówce, po zakończonej kolacji,
b) od poniedziałku do czwartku - w holu Bursy, w godzinach 15:30-21.00.

§16

1. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35 osób.
3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowanków w Bursie wynosi nie więcej niż 55 godzin wychowawczych.
4. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy.

§17

1.W Bursie działa biblioteka będąca pracownią Bursy, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań wychowanek, zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród nauczycieli oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2.Do podstawowych zadań biblioteki należy:
a)gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) umożliwienie korzystania ze zbiorów,
3.Zasady działania biblioteki określa Regulamin Biblioteki
4.Opiekę nad biblioteką sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

 

IV. PRACOWNICY

 

§18

1. W bursie zatrudnia się pracowników:
1) pedagogicznych - zwanych wychowawcami,
2) administracyjnych,
3) obsługi.
2. Wymagane kwalifikacje w stosunku do zatrudnionych pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.
3. Pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi zatrudnia dyrektor Bursy.
4. Pracownicy administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi Bursy.
5. Zakres obowiązków dla każdego pracownika każdorazowo na piśmie określa dyrektor Bursy.

§19

1. Każdy pracownik Bursy ma prawa i obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Ponadto wszyscy pracowni administracji i obsługi podlegają Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.).
2. Do obowiązków wychowawcy należy:
1) stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w Bursie,
2) ustalanie wspólnie z zarządem samorządu grupy zadań i kierowanie ich prawidłowym wykonaniem,
3) wyrabianie u wychowanek samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w Bursie i w domu,
4) udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanek,
5) udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,
6) dokonywanie wspólnie z zarządem samorządu grupy oceny wychowanek w zakresie nauki i zachowania się w Bursie,
7) współpraca z nauczycielami, rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie postępów w nauce i zachowaniu,
8) stała troska o stan zdrowia i bezpieczeństwa wychowanek oraz kształtowanie u nich nawyków przestrzegania zasad higieny,
9) właściwe stosowanie systemu kar i nagród w stosunku do swoich wychowanek.

§20

1. W Bursie zorganizowana jest opieka nad wychowankami w porze nocnej.
2. Opiekę w porze nocnej sprawuje opiekun nocny.

V. ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANEK DO BURSY

 

§21

1. Limit miejsc w Bursie określa Arkusz Organizacji Bursy w każdym roku szkolnym.
2. Wszystkimi czynnościami związanymi z rekrutacją zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2. 
3. Dyrektor Bursy wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w Bursie.
5. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydatki.
7. Wniosek o przyjęcie do placówki składa się do dyrektora Bursy. Wniosek dostępny jest w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 2 w Elblągu oraz na stronie internetowej placówki www.bursa2.pl.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatek przyjętych i nieprzyjętych zawierającej imiona i nazwiska kandydatek.
9. Listę kandydatek przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu Bursy. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatek uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
10. Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatek, terminy rekrutacji oraz procedurę odwoławczą określa Regulamin Rekrutacji Bursy szkolnej Nr 2 w Elblągu na dany rok szkolny. 
11. O przyjęciu wychowanki do Bursy w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.
12. Decyzją Rady Pedagogicznej podsumowującej dany rok szkolny wychowanki, które w roku poprzednim sprawiały poważne problemy wychowawcze oraz wychowanki z powtarzającymi się zaległościami w opłatach za bursę mogą nie zostać przyjęte do placówki na kolejny rok szkolny.

VI.WYCHOWANKI

§22

1. Prawa i obowiązki wychowanek Bursy określa Statut Bursy i wewnętrzny regulamin zgodny ze statutem opracowany przez Radę Pedagogiczną i Młodzieżową Radę Bursy.
2. Wychowanka ma prawo do:
1) zakwaterowania, częściowo odpłatnego, całodziennego wyżywienia,
2) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w Bursie, zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach kulturalnych organizowanych w Bursie,
4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, dotyczących niepowodzeń szkolnych i zamieszkania w Bursie.
5) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy,
6) rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, zdolności i talentów,
7) pomocy wychowawców przy odrabianiu zadań domowych,
8) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
9) korzystania z urządzeń i wyposażenia placówki, jak: biblioteka, świetlica,
10)wypowiadania swoich poglądów na temat funkcjonowania Bursy poprzez Młodzieżową Radę Bursy i Radę Rodziców.
3. Wychowanka bursy ma obowiązek:
1) systematycznie uczęszczać do szkoły, uczyć się, wzbogacać swą wiedzę i jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki,
2) udzielać pomocy w nauce słabszym uczennicom,
3) utrzymywać w czystości i estetyce pomieszczenia mieszkalne, ogólnego użytkowania oraz otoczenia Bursy,
4) uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz Bursy i najbliższego środowiska,
5) wykazywać troskę o sprzęt i urządzenia Bursy, dokonywać drobnych napraw sprzętu i wyposażenia placówki,
6) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w zespole, odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę osobistą (co oznacza w szczególności: całkowity zakazu posiadania, spożywania i przebywania na terenie Bursy pod wpływem alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków czy udostępniania wszystkich w/w używek innym wychowankom Bursy).
7) wyjazdów do domu w piątek do godz. 21.00 oraz powrotu w niedzielę w godz. 17.00-22.00. W uzasadnionych przypadkach wychowanka może przyjechać do Bursy w poniedziałek,
8) regularnego uiszczania opłat za częściowy koszt zakwaterowania oraz kosztów całodziennego wyżywienia w Bursie, do 15-tego dnia każdego miesiąca,
9) Decyzja Rady Pedagogicznej podsumowującej dany rok szkolny wychowanki, które w roku poprzednim sprawiały poważne problemy wychowawcze oraz wychowanki z powtarzającymi się zaległościami w opłatach za Bursę, mogą nie zostać przyjęte do placówki na kolejny rok szkolny.

§23

1. Bursa zapewnia ochronę wychowanek przed zagrożeniami rozwoju w szczególności:
1) ograniczenie roli czynników zagrażających prawidłowemu rozwoju wychowanek,
2) wspomaganie ich w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami,
3) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.

§24

1. Wychowanka Bursy może zostać nagrodzona za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz placówki i środowiska,
2) wzorowe przestrzeganie statutu i regulaminu Bursy,
3) wzorową postawę,
4) udział w konkursach,
5) inne, znaczące osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała na forum grupy,
2) wyróżnienie na apelu przez dyrektora Bursy,
3) nagroda rzeczowa,
4) bon upominkowy
5) dyplom,
6) list pochwalny skierowany do rodziców wychowanki,
7) finansowanie przez Bursę uczestnictwa w imprezach kulturalnych i edukacyjnych (bilety do kina, teatru, muzeum, na koncert, lodowisko, pływalnię itp.)

§25

1. Wychowanka Bursy za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub regulaminu bursy może być ukarana poprzez:
1) upomnienie wychowawcy grupy,
2) naganę wychowawcy grupy,
3) naganę dyrektora Bursy,
4) warunkowe pozostawienie w Bursie (na określonych warunkach przez określony okres czasu),
5) relegowanie wychowanki z Bursy z powiadomieniem rodziców (a w uzasadnionych przypadkach także szkoły),
2. Od kar wymienionych w pkt. 1 wychowanka może odwołać się do dyrektora Bursy w terminie 7 dni.
3. Skreślenia z listy wychowanek stosuje się w przypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu i statutu Bursy, czyli :
1) samowolnego opuszczenia Bursy lub podania nieprawdziwej informacji o miejscu pobytu,
2) zaprzestania realizacji obowiązku nauki (porzucenie nauki),
3) dopuszczenie się kradzieży,
4) sfałszowanie dokumentów państwowych,
5) rażącego naruszenia zasad kultury współżycia, a zwłaszcza przejawów brutalności i agresji wobec innych wychowanek czy też pracowników Bursy,
6) spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz posiadania, zażywania i udostępniania narkotyków i innych używek wychowankom Bursy,
7) samowolnego wprowadzenia osób obcych na teren Bursy po godz.22.00
8) celowego niszczenia sprzętu Bursy.
9) powtarzających się zaległości w opłatach za Bursę.
4. Decyzję o usunięciu wychowanki z Bursy na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Bursy podejmuje dyrektor Bursy. W przypadku szczególnie rażących wykroczeń decyzja ta może być podjęta z pominięciem kar wymienionych w §25 pkt 1. podpunkt 1-4.
5. Od decyzji, o której mowa w §25 pkt 5 wychowanka może się odwołać do dyrektora Bursy w ciągu 7 dni od daty usunięcia.
6. Od decyzji dyrektora Bursy wychowanka może się odwołać do organu prowadzącego lub organu nadzorującego w ciągu 14 dni.
7. Wychowanka skreślona z listy mieszkanek Bursy z powodu rażącego złamania regulaminu nie ma prawa do ponownego starania się o przyjęcie do Bursy.
8. Wychowanka podejrzana o popełnienie czynu zabronionego prawem, regulaminem może pozostać w Bursie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy - o ile jej zachowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych mieszkanek Bursy.

§26

1. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie, od poniedziałku do piątku, bez weekendów, według przepisów i zasad racjonalnego żywienia zbiorowego.
2. Wysokość opłat za posiłki w Bursie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala Dyrektor Bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym
3. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie, a także termin i sposób jej wnoszenia ustala organ prowadzący placówkę.
4. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie, a także i wyżywienie może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.
5. O zmianie wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie Dyrektor powiadamia rodziców / prawnych opiekunów wychowanki poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Bursy.
6. warunkiem pobytu wychowanki w Bursie jest wykupienie całodziennego wyżywienia.
7. Zasada ta nie dotyczy jedynie wychowanek odbywających praktyki szkolne lub okresowo pozostających na diecie zleconej przez lekarza specjalistę.
8. Bursa nie zatrudnia dietetyka i nie realizuje indywidualnych jadłospisów.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

 

Rekrutacja 2018/2019

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka