JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

Dokumenty
Kontakt PDF Print E-mail

 

SEKRETARIAT

tel: 55 625 65 60

fax: 55 625 65 63

adres e-mail: bursaszkolna2@wp.plPOKÓJ WYCHOWAWCÓW

tel: 55 625 65 64

 

PORTIERNIA

tel: 55 625 65 66

 

 

ADRES

Bursa Szkolna Nr 2

ul. Pułaskiego 1A

82-300 Elbląg

 

*

 
Ochrona Danych Osobowych PDF Print E-mail

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, iż:

Inspektorem ochrony danych w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu jest Pani Anita Sienicka, e-mail: iod@ecuw.elblag

 

*

 
opłata za bursę PDF Print E-mail

Koszty związane z pobytem wychowanki w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą odpowiednio:

 

miesięczna opłata stała: 170 zł

dzienna stawka żywieniowa: 16 zł

(śniadanie: 5 zł, obiad z podwieczorkiem: 6 zł, kolacja: 5 zł)

 

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bursy w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca:

Bank PKO BP

nr konta 23 1020 1752 0000 0002 0230 9409

 

 


 

*

 
Regulamin bursy PDF Print E-mail

 

I. Cele i zadania bursy

1. Najważniejszym celem bursy jest stworzenie wychowankom warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację następujących zadań:

 • zastępowanie wychowankom w dużym stopniu domu rodzinnego;
 • wspomaganie i pogłębianie funkcji dydaktyczno - wychowawczej szkoły;
 • kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i obywatelskich wychowanek;
 • zapewnienie wychowankom właściwych warunków wypoczynku;
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanek.

II. Organy bursy

1. Organami wspomagającymi dyrektora są:

 • Rada Pedagogiczna

2. W skład Rady Pedagogicznej Bursy wchodzą nauczyciele zatrudnieni w bursie.
3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor bursy, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady.
4. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planu pracy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów;
 • systematyczne kontrolowanie wyników nauczania i promocji wychowanek.

5. Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

III. Rada Wychowanków - Młodzieżowa Rada Bursy

1. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach.
2. W skład Młodzieżowej rady Bursy wchodzą:

 • przewodnicząca
 • zastępca
 • przewodniczące sekcji
 • grupowe

3. Młodzieżowa Rada Bursy ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem.

IV. Prawa wychowanki

1. Zgłaszać dyrektorowi, wychowawcom lub innym pracownikom bursy uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw wychowanek.
2. Znać rozkład dnia oraz regulamin bursy:

 • Pory posiłków:

Śniadanie - 6.15 - 8.00
Obiad - 14.00 - 16.00 (ew. po godz. 16.00 po uprzednim zgłoszeniu)
Kolacja -    18.30 - 19.15

3. Mieć zapewnione właściwe warunki do nauki własnej:

 • Nauka własna trwa:

w godz. 16.30 - 18.30

Po godz. 22:00 nauka odbywa się wyłącznie w świetlicach.

4. Czas wolny wykorzystać dowolnie na pełny wypoczynek:

 • Czas wolny trwa:

w dni powszednie    w godz. 18.30 - 20.30
w niedzielę do godz. 21.00

5. Uczestniczyć w uroczystościach i imprezach korzystając z pomieszczeń i sprzętu jakim dysponuje bursa.

6. Brać udział w pokazach, prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
7. Korzystać ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń służących poprawie wygody życia (przyjmować gości w świetlicach za zgodą wychowawcy, w czasie: przed nauką własną i po kolacji do godz. 20:00).
8. Uczestniczyć w układaniu jadłospisów dekadowych.
9. Jawnie wyrażać opinie dotyczące bursy.
10. Mieć zapewnione poszanowanie godności osobistej w sprawach prywatnych i koleżeńskich.

V. Obowiązki wychowanki

1. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, jak najefektywniej wykorzystać czas nauki własnej.
2. Przestrzegać norm współżycia w grupie, dbać o miłą atmosferę w pokoju
3. Przestrzegać harmonogramów zajęć w bursie.
4. Czynnie uczestniczyć w realizacji zadań na rzecz własnej grupy i bursy, angażować się w prace sekcji.
5. Udzielać współmieszkankom pomocy koleżeńskiej w zakresie nauki.
6. Utrzymywać czystość pomieszczeń, zmieniać obuwie oraz dbać o estetykę wnętrz i porządek wokół bursy.
7. Brać udział w samoobsługowych czynnościach w stołówce.
8. Być obowiązkową przy pełnieniu dyżurów w pokoju, świetlicy, kuchence i portierni.
9. Dokonywać drobnych napraw, wykonywać ozdoby i urządzenia służące dobru bursy.
10. Współpracować z Młodzieżową Radą Bursy, wspierać jej działania nowymi pomysłami, służącymi podniesieniu poziomu imprez i uroczystości.
11. Okazywać szacunek wychowawcom oraz innym pracownikom bursy.
12. Pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, wulgarności i zarozumialstwa; szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
13. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz bursy i najbliższego środowiska.
14. Godnie i kulturalnie zachowywać się w bursie, poza nią, nie palić papierosów, nie pić napojów alkoholowych, nie używać narkotyków.
15. Regularnie uiszczać opłatę za bursę (do 10 - tego każdego miesiąca).

VI. Nagrody

1. Wychowanki wyróżniające się wzorowym zachowaniem i aktywną postawą w pracy społecznej mogą być wyróżnione i nagrodzone następującymi formami:

 • pochwałą na forum grupy;
 • wyróżnieniem na apelu przez dyrektora bursy;
 • nagrodą rzeczową;
 • bonem upominkowym;
 • dyplomem;
 • listem pochwalnym skierowanym do rodziców wychowanki;
 • finansowaniem przez bursę uczestnictwa w imprezach kulturalnych i edukacyjnych (bilety do kina, teatru, muzeum, na koncert, lodowisko, pływalnię itp.).

VII. Kary

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu bursy, lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków wychowanka może być ukarana:

 • upomnieniem wychowawcy grupy:
 • naganą wychowawcy grupy;
 • naganą dyrektora bursy;
 • warunkowym pozostawieniem w bursie (na określonych warunkach przez określony okres czasu);
 • relegowaniem wychowanki z bursy z powiadomieniem rodziców (a w uzasadnionych wypadkach także szkoły).Decyzję o usunięciu wychowanki z bursy na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Bursy podejmuje dyrektor bursy.

 

*

 
Statut PDF Print E-mail

Statut

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  21 listopada 2017r.

 

*

 


Rekrutacja 2023/2024

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka