JM-Coutry-Hotels

JM-Country-Hotels

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PDF Print E-mail

 

1. Podstawa prawna.
Regulację prawną w Polsce w zakresie gospodarowania majątkiem publicznym zapewnia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) (?Ustawa?). Przez pojęcie zamówienia publicznego należy rozumieć zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub wykonanie usług, które są opłacane w całości lub części ze środków publicznych. Ustawa w sposób szczegółowy określa zakres regulacji i wskazuje podmioty, które są zobowiązane do jej stosowania oraz sytuacje, w których przepisy omawianej ustawy nie będą miały zastosowania.

2. Progi kwotowe.
Należy podkreślić, że ustawa jest stosowana w przypadku, gdy szacunkowa wartość  zamówienia będzie przekraczała równowartość wyrażonej w złotych kwoty 6.000 Euro. W ustawie przewiduje się także tzw. procedurę uproszczoną, którą stosuje się, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 60.000 Euro. W ramach tej procedury istnieje obowiązek zamieszczania na stronach internetowych oraz w siedzibie zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu. Fakultatywnie można zamieścić ogłoszenie w prasie. Obowiązkowe staje się także publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekroczy równowartość wyrażonej w złotych kwoty 60.000 Euro, zastosowanie będzie miała procedura podstawowa. Przy zastosowaniu procedury podstawowej zamawiający, niezależnie od publikowania ogłoszenia w swojej siedzibie i stronie internetowej, będą zobowiązani przekazywać ogłoszenia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W procedurze podstawowej nie będą możliwe do stosowania tryby udzielania zamówień publicznych nie przewidziane w dyrektywach Unii Europejskiej, tzn. zapytanie o cenę oraz aukcja elektroniczna.

W przypadku procedur o największej wartości, udzielanych w tzw. procedurze zaostrzonej, tzn. powyżej 5.000.000 Euro dla dostaw lub usług oraz 10.000.000 Euro w przypadku robót budowlanych, przewiduje się nałożenie na zamawiających dodatkowych rygorów związanych z postępowaniem.
W tych postępowaniach stosować się będzie wszystkie instytucje przewidziane w procedurze podstawowej, oraz w odniesieniu do każdego indywidualnego zamówienia, instytucję niezależnego obserwatora, obowiązek publikowania w prasie ogłoszeń oraz większy rygoryzm formalny w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku arbitrów, polegające na zakazie zawarcia umowy w sprawie zamówienia aż do czasu wydania orzeczenia przez właściwy sąd okręgowy.
Postępowania te będą też objęte obligatoryjną kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy a po wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ustawa określa, że zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

Rekrutacja 2023/2024

Bursa Szkolna Nr 2 to placówka działająca od wielu lat, z wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, całodobową opieką wychowawczą i odpowiednim standardem zamieszkania.

Czytaj dalej

Rezerwacja noclegów

Przez cały rok oferujemy weekendowe noclegi dla studentów studiów zaocznych, podyplomowych, zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zobacz ofertę

Starówka

Starówka

Starówka