RSS
A A A
SmodBIP

Zakres działania

Bursa Szkolna Nr 2 w Elblągu jest placówką międzyszkolną przeznaczoną dla dziewcząt, uczennic szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę poza stałym miejscem zamieszkania. Do bursy mogą być również przyjmowane wychowanki uczęszczające do gimnazjów, szkół policealnych, pomaturalnych oraz studentki.

Podstawowym zadaniem bursy jest stworzenie takich warunków pobytu i nauki w placówce, aby w sposób optymalny zabezpieczyć potrzeby i prawa przebywających w niej wychowanek.

Do zadań bursy w szczególności należy:
* w zakresie opieki wychowawczej:
- wyrabianie zaradności życiowej wychowanek, rozwijanie samodzielności i samorządności;
- kształtowanie postawy obywatelskiej i zaangażowanej postawy wobec problemów kraju;
- rozwijanie samorządnej działalności wychowanek;
- wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo–gospodarczych,

* w zakresie pomocy wychowankom w nauce:
- zapewnienie właściwych warunków do nauki;
- rozwijanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie punktów konsultacyjnych w ramach sekcji nauki;
- budzenie pozytywnej motywacji uczenia się;
- wdrażanie do wykorzystywania w nauce technologii i informacyjnej i nowych technik uczenia się;
* w zakresie rozwijania zainteresowań wychowanek:
- tworzenie warunków właściwego wykorzystania czasu wolnego oraz możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanek poprzez udział w sekcjach działających na terenie bursy;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

* w zakresie opieki zdrowotnej:
- zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, zakwaterowania i bezpiecznego pobytu przez całą dobę;
- zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych i stała troska o zdrowie wychowanek;
- kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanek;

Bursa realizuje swoje zadania poprzez:
- diagnozowanie środowiska wychowanki,
- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanki i umożliwienie ich zaspokojenia,
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanek,
- wyrabianie u wychowanek samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w bursie i w domu.
- udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanek,
- integrowanie bursy ze środowiskiem lokalnym oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę,
- tworzenie jednolitego systemu oddziaływania wychowawczego bursa-szkoła-dom, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,Opublikował: Paweł Serocki
Publikacja dnia: 27.01.2011
Podpisał: Małgorzata Meisner
Dokument z dnia: 27.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 563